Αρχική ~ Οικονομια ~ Μόνο με ρύθμιση χρεών αναγνωρίζεται η υπηρεσία εκτός Δημοσίου για να «βγει» σύνταξη

Μόνο με ρύθμιση χρεών αναγνωρίζεται η υπηρεσία εκτός Δημοσίου για να «βγει» σύνταξη

xreosΔεν «βγαίνει» σύνταξη από το Δημόσιο, αν ο ασφαλισμένος δημόσιος υπάλληλος δεν έχει διακανονίσει τις οφειλές του προς τον ΟΑΕΕ -εφόσον φυσικά ήταν ασφαλισμένος σε αυτόν πριν προσληφθεί σε δημόσια υπηρεσία.

Αυτό προκύπτει από εγκύκλιος την οποία εξέδωσε η διοίκηση του ΟΑΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, με βάση ισχύον προεδρικό διάταγμα (ΠΔ 69/2016 ) προβλέπεται ότι αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για την βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Ως προϋπηρεσία, ορίζονται:

* η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόληση με έμμισθη εντολή

* η εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, εκτός των άλλων προϋποθέσεων θα πρέπει να έχουν «καλυφθεί » οι ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία. Με τον όρο «κάλυψη” νοείται και ο εν ισχύ διακανονισμός ή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

Για τους όρους και προϋποθέσεις αναγνώρισης καθώς και τη βαθμολογική αξιοποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας αρμόδιες είναι οι Δ/νσεις Προσωπικού/Διοικητικού των Υπηρεσιών και τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης

– Το αίτημα χορήγησης βεβαίωσης υποβάλλεται εγγράφως (συν/να έντυπο αίτησης).

– Στην βεβαίωση θα περιλαμβάνεται το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Οργανισμού.

Θα πρέπει να αναφέρονται-εκτός των άλλων- τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης, οι ασκούμενες δραστηριότητες και ακριβής προσδιορισμός εξοφληθέντων, ρυθμιζόμενων ή οφειλόμενων εισφορών (συν/να έντυπο βεβαίωσης).

– Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν αναγνωρίζονται ως προϋπηρεσία αλλά συνιστούν αποδεικτικό στοιχείο για την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, εάν προκύπτει ασφάλιση που ασκήθηκε με σύμβαση έργου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

– Χρονικά διαστήματα που διανύθηκαν με εξαίρεση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις (π.χ. νέοι ασφαλισμένοι, προαιρετικές περιοχές) αναφέρονται στην βεβαίωση με σαφή αναφορά περί μη υποχρέωσης καταβολής εισφορών και μνεία των σχετικών διατάξεων.

– Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως προϋπηρεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, ο χρόνος προεγγραφής εξαιρείται καθώς αποτελεί πραγματική υπηρεσία.

Η βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 69/2016 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο λόγο. Εκδίδεται σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων, ένα διατηρείται στον ατομικό ασφαλιστικό φάκελλο, το δεύτερο αποστέλλεται στην αρμόδια Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα που έχει υποβληθεί ή θα υποβληθεί αίτημα αναγνώρισης και το τρίτο δίδεται στον ασφαλισμένο.

Πηγή: capital.gr

x

Δείτε επίσης

Αρχές 2018 το χαράτσι με βάση το εισόδημα του 2016

Στις αρχές του 2018 θα καταβληθεί η πρώτη δόση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών ...

Η Πολιτική Επιθεώρηση "Ανάποδα", αναζητά συνεργάτες. Απόρριψη